Level Price  
Active Member (20/21) €10.00 now.
Membership expires after 7 Months.
Select
Active Member (UPC Space Program) (20/21) €10.00 now.
Membership expires after 7 Months.
Select

← Return to Home

 

ENG: By virtue of Organic Law 1/1982, of 5 May, on the Right to Honor, personal and family privacy and one’s own image, EUROAVIA Terrassa is given the right and permission to capture, record, use, publish , and distribute images of the member or where it appears, through any means of communication of our entity. Any remuneration for rights in the member’s own image that may arise from any use is also waived.

Those responsible for EUROAVIA Terrassa and / or the person who has proposed the specific activity and / or any person directly or indirectly involved in it are exempt from all liability that may arise as a result of any accident, unforeseen event or damage. that may suffer in the performance of the activity and may affect the physical and / or mental integrity of the partner or may cause moral damage.

CAT: En virtut de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es dona a EUROAVIA Terrassa dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges del soci o on hi apareixi, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. També es renuncia a qualsevol remuneració per drets de la pròpia imatge del soci que puguin derivar de qualsevol utilització.

S’eximeix als responsables d’EUROAVIA Terrassa i/o a la persona que hagi proposat la concreta activitat i/o a qualsevol persona involucrada directa o indirectament en la mateixa, de totes les responsabilitats que es puguin derivar a conseqüència de qualsevol accident, imprevist o dany que pugui patir en la realització de l’activitat i pugui afectar a al integritat física i/o psíquica del soci o li pugui causar dany moral.

ENG: The membership fee is valid for the current academic course.

CAT: La quota de soci és vàlida per al curs acadèmic actual.

ENG:

 • We will use it locally for statistical purposes. We want to know how our members are!
 • We will forward you the last local and international news of EUROAVIA. Newsletters, opportunities in companies, international events, etc, we want you to be updated!
 • We will collaborate with International database, which is necessary in order to provide our sponsors information about the association.

CAT:

 • L’utilitzarem localment amb finalitats estadístiques. Volem saber com són els nostres membres!
 • Us enviarem les darreres novetats locals i internacionals de EUROAVIA. Butlletins, oportunitats en empreses, esdeveniments internacionals, etc., volem que estigueu al dia!
 • Col·laborarem amb la base de dades Internacional, que és necessària per proporcionar informació als nostres patrocinadors sobre l’associació.

ENG: Absolutely! Our website just calls a professional payment gateway, STRIPE, which we are paying in order to ensure maximum standard on security for your payments.

CAT: Absolutament! El nostre lloc web utilitza una plataforma de pagament professional, STRIPE, per tal d’assegurar el màxim nivell de seguretat per als vostres pagaments.

ENG:

 • We organize activities for our members that have some cost.
 • We need to pay for the association regular expenses. Bank account, transfer fees, legal paperwork, etc.
 • We pay a membership fee to EUROAVIA International for each local member, so that you can benefit from the advantages of a huge community of aerospace students in any affiliated society. Did you consider assisting to an EUROAVIA International event?
 • We need a certain amount of money available in order to pay for services or products, in case of organising an activity or event, before the application fees or subventions are finally charged in our bank account.

As a non profit association, no one in the local board earns any money. The fee has its only purpose to work for the local members.
Do you want to know more of the internal operation of EUROAVIA Terrassa? Do not hesitate to contact us!

CAT: 

 • Organitzem activitats per als nostres membres les quals tenen algun cost.
 • Cal pagar les despeses regulars de l’associació. Compte bancari, taxes de transferència, tràmits legals, etc.
 • Paguem una quota d’afiliació a EUROAVIA International per cada membre local, de manera que es pugui beneficiar dels avantatges d’una enorme comunitat d’estudiants aeroespacials de qualsevol societat afiliada. Heu considerat l’assistència a un esdeveniment EUROAVIA International?
 • Necessitem una quantitat de diners disponible per pagar serveis o productes, en cas d’organitzar una activitat o esdeveniment, abans de cobrar definitivament les taxes o subvencions de sol·licitud al nostre compte bancari.

Com a associació sense ànim de lucre, ningú de la junta local guanya diners. La quota té l’únic propòsit de treballar per als membres locals.
Voleu conèixer més sobre el funcionament intern de EUROAVIA Terrassa? No dubteu en contactar amb nosaltres!

Load More