Membership Level change

You have selected the Active Member (UPC Space Program) (21/22) membership level.

The price for membership is €10.00 now.

Membership expires after 6 Months.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Payment Information We accept all major credit cards


Terms of service

EUROAVIA Terrassa Database Conditions (Catalan)

En virtut de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Dret a l'Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es dona a EUROAVIA Terrassa dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges del soci o on hi apareixi, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat. Per mitjà dels presents Termes de Servei també es renuncia a qualsevol remuneració per drets de la pròpia imatge del soci que puguin derivar de qualsevol utilització.

Acceptant els Termes de Servei, s'eximeix als responsables d'EUROAVIA Terrassa i/o a la persona que hagi proposat la concreta activitat i/o a qualsevol persona involucrada directa o indirectament en la mateixa, de totes les responsabilitats que es puguin derivar a conseqüència de qualsevol accident, imprevist o dany que pugui patir en la realització de l'activitat i pugui afectar a al integritat física i/o psíquica del soci o li pugui causar dany moral.

En virtut de la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades personals del soci es disposaran en un fitxer de la Junta Directiva de l'Associació d'estudiants EUROAVIA Terrassa (ESEIAAT) amb domicili al carrer Colom, 11 de Terrassa (08222).
L'article 7 Membership Database de les Bylaws d'EUROAVIA, de 10 de maig de 2019, estableix:
" a. The Membership Database shall at least contain the following data of each member:

 1. First name;
 2. Last name;
 3. Gender;
 4. Affiliated Society the member belongs to;
 5. Email-Address;
 6. Birth year;
 7. Nationality.

b. And further the following data is optional:

 1. Birth place;
 2. Studies;
 3. Graduation date;
 4. Phone number.

c. The personal data of members should never be disclosed to any third party or other members of EUROAVIA, with the exception of the International Board and the Information Technology Working Group members designated to manage the membership database. However, EUROAVIA may publish and provide cumulative statistics to third parties.

d. The e-mail addresses collected and stored in the Membership Database may only be used by EUROAVIA for sending e-mails related to the following topics:

 1. Career opportunities;
 2. International Events announcements.

e. The International Board is responsible for the confirmation of membership of individuals registering through the website.

f. The International Board of EUROAVIA ensures that the procedure regarding the Membership Database is done in compliance with the “EUROAVIA Data Protection Policy”."

El soci presta el seu consentiment de manera expressa i inequívoca per la cessió de les seves dades personals a la International Board (paràgraf 7.a), que no seran cedides a terceres parts (paràgraf 7.d) amb la finalitat de rebre informació referent a oportunitats de treball i avisos dels esdeveniments internacionals (paràgraf 7.e).
El soci pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a la cessió de les seves dades personals, prèvia comunicació escrita a la Junta Directiva.
Les dades recollides a la Membership Database constaran obligatòriament de (paràgraf 7.b): nom, cognoms, gènere, societat afiliada a la que es pertany, adreça de correu electrònic, any de naixement i nacionalitat.


powered_by_stripe